Privacy Policy

Algemene voorwaarden Mini4You E-mail: info@mini4you.nl Website: Mini4You.nl Definities Mini4You: J.G. Nijmeijer Holding B.V., gevestigd te Goor onder KvK nr. 08165469. Klant: degene met wie Mini4You een overeenkomst is aangegaan. Partijen: Mini4You en klant samen. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt. Toepasselijkheid algemene voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Mini4You. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit. Prijzen Alle prijzen die Mini4You hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. Alle prijzen die Mini4You hanteert voor zijn diensten en producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Mini4You te allen tijde wijzigen. Partijen komen voor een dienstverlening door Mini4You een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen. Mini4You is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Mini4You de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt. Mini4You heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Mini4You prijsaanpassingen meedelen aan de klant. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Mini4You op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging. Betalingen en betalingstermijn Producten worden direct afgerekend in de winkel. Betalingen en betalingstermijn Producten worden direct afgerekend. Mini4You mag bij het aangaan van de overeenkomst betreffende een dienst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. De klant moet declaraties binnen 7 dagen dagen na factuurdatum aan Mini4You betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Mini4You de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. Mini4You behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de dienst. Gevolgen niet tijdig betalen Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Mini4You gerechtigd de wettelijke rente van 2% per 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Mini4You gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Mini4You. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Mini4You zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Mini4You op de klant onmiddellijk opeisbaar. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Mini4You, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Mini4You te betalen. Recht van reclame Zodra de klant in verzuim is, is Mini4You gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten. Mini4You roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Mini4You, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant. Opschortingsrecht Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten. Retentierecht Mini4You kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Mini4You heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Mini4You. Mini4You is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht. Verrekening Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Mini4You te verrekenen met een vordering op Mini4You. Eigendomsvoorbehoud Mini4You blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Mini4You op grond van wat voor met Mini4You gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming. Tot die tijd kan Mini4You zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. Indien Mini4You een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Mini4You het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. Levering Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Levering vindt plaats bij Mini4You, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 4. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Mini4You het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Mini4You kan tegenwerpen. Levertijd De door Mini4You opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Mini4You. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Mini4You niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. Feitelijke levering De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden. Transportkosten Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken. Verpakking en verzending Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Mini4You niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Mini4You, bij gebreke waarvan Mini4You niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. Verzekering De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal: geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst zaken van Mini4You die bij de klant aanwezig zijn zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd De klant geeft op eerste verzoek van Mini4You de polis van deze verzekeringen ter inzage. Bewaring Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant. Garantie Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Mini4You enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 1. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt. Uitvoering van de overeenkomst Mini4You voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. Mini4You heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Mini4You tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Mini4You tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant. Informatieverstrekking door de klant De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan Mini4You. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Mini4You de betreffende bescheiden. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Mini4You redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant. Vrijwaring De klant vrijwaart Mini4You tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Mini4You geleverde producten en/of diensten. Klachten De klant dient een door Mini4You geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Mini4You daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. Consumenten dienen Mini4You uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Mini4You in staat is hierop adequaat te reageren. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Mini4You gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. Ingebrekestelling De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Mini4You. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Mini4You ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. Hoofdelijke aansprakelijkheid klant Als Mini4You een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Mini4You verschuldigd zijn. Aansprakelijkheid Mini4You Mini4You is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 1. 2. Mini4You is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. Indien Mini4You aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. Mini4You is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. Indien Mini4You aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting. Vervaltermijn Elk recht van de klant op schadevergoeding van Mini4You vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek. Recht op ontbinding De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Mini4You toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. Is de nakoming van de verplichtingen door Mini4You niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Mini4You in verzuim is. Mini4You heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Mini4You kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. Overmacht In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Mini4You in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Mini4You kan worden toegerekend in een van de wil van Mini4You onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet van Mini4You kan worden verlangd. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Mini4You 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Mini4You er weer aan kan voldoen. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. Mini4You is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet. Wijziging van de overeenkomst Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel. Wijziging algemene voorwaarden Mini4You is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 1. 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Mini4You zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. Overgang van rechten Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Mini4You. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Mini4You bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. Toepasselijk recht en bevoegde rechter Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Mini4You is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Opgesteld op 28 december 2022.